# رباعی

9..."

    جود و کرم ِ زیادشان هستی تویعنی نُهمین مرادشان هستی توهر یک به دوازده صفت مشهورندفرزند رضا؛ جوادشان هستی تو      
/ 0 نظر / 29 بازدید