# ایوا

" فرق ... "

     اگر تیغ عدالت برق دارد، خیانت پرتوی از زرق دارد خیانت می شکافد فرقها را ولی فرق عدالت فرق دارد        
/ 1 نظر / 9 بازدید