# آیینی

9..."

    جود و کرم ِ زیادشان هستی تویعنی نُهمین مرادشان هستی توهر یک به دوازده صفت مشهورندفرزند رضا؛ جوادشان هستی تو      
/ 0 نظر / 29 بازدید

" فرق ... "

     اگر تیغ عدالت برق دارد، خیانت پرتوی از زرق دارد خیانت می شکافد فرقها را ولی فرق عدالت فرق دارد        
/ 1 نظر / 21 بازدید